Regulamin Sklepu Internetowego www.SznuruSznuru.pl

1. Postanowienia wstępne

1.1. Sklep internetowy Sznuru Sznuru, dostępny pod adresem internetowym www.sznurusznuru.pl zwany dalej Sklepem, jest organizowany i prowadzony przez Adrianę Bobrowicz-Ogrodnik zwaną dalej Sprzedawcą.

1.2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest
Adriana Bobrowicz- Ogrodnik prowadząca Działalność Nierejestrowaną (art. 5 ustawy Prawo Przedsiębiorców) pod nazwą „Sznuru Sznuru” z siedzibą w
Marszowicach 95, 32-420 Gdów
tel: 600971322
adres email do kontaktu: sklep@sznurusznuru.pl

1.3. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa w szczególności:
a) ogólne warunki korzystania ze sklepu,
b) zasady zawierania umów sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu.
c) zasady składania Zamówień w Sklepie,
d) zasady świadczenia usług drogą elektroniczną,
e) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

1.4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowana Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

1. 5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

1.6. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności Sklepu Sznuru Sznuru.

1.7. Sklep wykorzystuje i przetwarza pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookie Sklepu Sznuru Sznuru.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – serwis sprzedażowy online, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sznurusznuru.pl, za pomocą którego, Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną m.in.: prezentacja produktów, składanie zamówień, zawieranie umów na odległość, dostęp do treści cyfrowych; jak również platformy społecznościowe takie jak: Facebook pod adresem www.facebook.com/sznurusznuru, Instagram pod adresem www.instagram.com/sznurusznuru; za pomocą których Sprzedawca umożliwia zawieranie umów na odległość.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowę Sprzedaży.
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
 4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą (lub osobą prowadzącą działalność nieewidencjonowaną) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością, w Sklepie.
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 9. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, usługa lub treść cyfrowa
 10. Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Sprzedawcę, będąca przedmiotem Umowy pomiędzy klientem a Sprzedawcą.
 11. Treść cyfrowa – plik lub pliki w formie cyfrowej, w szczególności kursy online, ebooki i inne treści cyfrowe, nieutrwalone na trwałym nośniku.
 12. Lead Magnet – Treści cyfrowe (w tym Newsletter) dostarczane w zamian za podanie danych osobowych na podstawie Umowy o dostarczenie Lead Magnet
 13. Newsletter – Lead magnet, który dostarczany jest w sposób ciągły i polega na nieodpłatnym przesyłaniu treści handlowych, promocyjnych i edukacyjnych przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 14. Umowa – Umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy klientem a Sprzedawcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.
 15. Umowa o dostarczenie treści cyfrowej – Umowa o dostarczenie Produktu zawarta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia klientowi Produktu, a klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt.
 16. Umowa o dostarczenie Lead Magnet (zamiennie używane także jako Umowa LM) – Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych w zamian za dane osobowe, której warunki zostały opisane w paragrafie zatytułowanym “Lead Magnet”, zgodnie z którą Sprzedawca dostarcza klientowi Lead Magnet w zamian za podanie przez niego danych osobowych w formie imienia oraz adresu e-mail
 17. Zamówienie – Oświadczenie woli Klienta, uzewnętrznione przez niego za pośrednictwem elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym, złożone w sposób umożliwiający identyfikację Kupującego, produktów mających stanowić przedmiot umowy zawartej na odległość, sposobu dostawy, metody płatności oraz ceny sprzedaży.
 18. Formularz zamówienia: interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodawanie produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.
 19. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, umożliwiający przegląd wybranych przez Klienta Produktów do zakupu, a także modyfikację danych zamówienia.
 20. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów, wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”
 21. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
3. Postanowienia Ogólne

3.1. Sklep działa w ramach prowadzonej przez Sprzedawcę Działalności Nierejestrowanej.

3.2. Oferta Sklepu obejmuje produkty dekoracyjne i użytkowe wytwarzane ręcznie, materiały do wytwarzania (sznurki, szydełka), kursy szydełkowania, bony prezentowe.

3.3. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych. Sprzedawca jest zwolniony z naliczania podatku VAT.

3.4. Autorskie prawa majątkowe do treści zamieszczonych na stronach Sklepu a także elementów graficznych Sklepu, przysługują Sprzedawcy. Kopiowanie treści bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie jego praw autorskich majątkowych.

3.5. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie opinie o Towarach ujawnione na stronach Sklepu a także opinie opublikowane przez Sprzedawcę w social mediach Sklepu pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy zakupili produkt w Sklepie. Opinie od Klientów pozyskiwane są poprzez:
a) Wysyłanie zapytań do Klientów Sklepu z prośbą o wystawienie opinii lub zgodę na udostępnienie już wystawionej opinii na temat zakupionego Towaru,
b) Korzystanie z oprogramowania Sklepu, które automatycznie zezwala na wystawienie opinii wyłącznie osobom korzystającym z tego samego adresu email do zakupu jak i do wystawienia opinii,
c) Automatyczną prośbę wygenerowaną przez Google Opinie i kierowaną na adres email Klienta podany podczas zakupów.

3.6. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wyłączona zostaje odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3.7. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą drogą pisemną, elektronicznie lub telefonicznie (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1.2 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 4. niniejszego Regulaminu.
Sprzedawca umożliwia kontakt telefoniczny pod nr 600971322 oraz przez kanały społecznościowe takie jak profil na Facebooku @sznurusznuru, profil na Instagramie @sznurusznuru, oraz Whatsapp pod nr telefonu 600971322. Sprzedawca odpowiada na wysłane zapytania w godzinach funkcjonowania sklepu tj. od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00.

4. Składanie zamówień oraz zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

4.1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, kompatybilną z oprogramowaniem Sklepu
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 • włączona obsługa plików cookies w przeglądarce internetowej

4.2. Zasady dokonywania zakupów:

 1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  a. dokładny opisu danego produktu i jego cech;
  b. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy
  c. dotyczące sposobu i terminu zapłaty
  d. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
 2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga/wymaga rejestracji w Sklepie
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku – „Dodaj do koszyka” pod/obok opisu danego produktu, lub w podsumowaniu listy/koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:
  a) Imię i nazwisko lub nazwa firmy
  b) Adres email
  c) Numer telefonu
  d) Ewentualnie NIP
  e) Dane adresowe do wysyłki
 4. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami dotyczącymi zamówienia, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.
  Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”
 5. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 6. Sprzedawca nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 7. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
 8. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
  a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
  b) Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
  c) W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 9. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 10. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
  a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym w wyznaczonych punktach odbioru,
  b) zwykły przelew,
  c) system płatności elektronicznych.
 11. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku braku wywiązania się z tego zobowiązania, umowa sprzedaży zostaje automatycznie rozwiązana, a zamówienie zostaje anulowane.
 12. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności gotówką, bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 13. Zamówiony Produkt przechodzi do trybu realizacji w dniu:
  a) zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,
  b) potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy odbiorze
 14. Czas potrzebny na przygotowanie produktu jest podany na Karcie produktu przed złożeniem zamówienia oraz w mailu potwierdzającym realizację zamówienia.
 15. Zamówiony Produkt wysyłany jest w przeciągu 2 dni roboczych od momentu ukończenia przygotowania, nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od momentu zaksięgowania kwoty należnej za produkt.
 16. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 17. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firm kurierskich współpracujących z Furgonetka.pl, w tym Inpost i DPD. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Dostawa.
 18. Dostawa zamówionych produktów fizycznych odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 19. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru, towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedną przesyłkę.
 20. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki.
 21. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.
 22. Wraz z Produktem wysyłany jest dowód zakupu potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury:
  a) Imię i nazwisko/firmę,
  b) Adres zamieszkania/siedziby,
  c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
  d) Numer zamówienia,
  e) Adres korespondencyjny
 23. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 24. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach, przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.
5. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

5.1. Klient będący Konsumentem, oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny. 

5.2. Bieg terminu określonego w punkcie 5.1. rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie.

5.3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie określonym w punktach 5.1 i 5.2 w formie wiadomości e-mail lub formie pisemnej wysłanych na stosowne adresy Sprzedawcy, określone w punkcie 1.2.

5.4. Skutkiem odstąpienia od umowy sprzedaży jest uznanie umowy za niezawartą.

5.5. W przypadku odstąpienia od umowy:

 • Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym kosztów wysyłki. Zwrotu zostanie dokonany za pomocą metody płatności, jakiej użył Klient przy zamówieniu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 • Klient odsyła Produkt na adres Sprzedawcy, nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu

5.6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta), Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.8. Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy zawarte są w załączniku „A” do niniejszego regulaminu.

6. Reklamacje (Niezgodność towaru z umową)
 1. Sprzedawca dostarcza Towary zgodne z Umową. Jeśli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za doprowadzenie do ich zgodności z Umową na postawie przepisów rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca w okresie dwóch lat od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Towaru z Umową. Niezgodność z Umową występuje jeśli:
  a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Towaru są niezgodne z Umową,
  b) Towar nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, i o którym to celu powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedawca zaakceptował,
  c) Towar nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju,
  d) Towar nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, których można się spodziewać dla tego rodzaju Towarów, lub nie występuje w określonej ilości,
  e) Towar nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać,
  f) Towar nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej przed zakupem,
  g) brak zgodności Towaru z Umową wynika z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli
  zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność, lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku niezgodności Towaru z Umową, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę Towaru na nowy. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli:
  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 3 zdanie 2 powyżej,
  b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,
  c) Sprzedawca nie odebrał Towaru udostępnionego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta,
  d) Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, a Sprzedawca nie zdemontował Towaru, lub zdemontował ale nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo nie zlecił wykonania tych czynności na swój koszt,
  e) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,
  f) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Towaru,
  g) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.
 6. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, lub w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 7. Reklamację w związku z niezgodnością Towaru z Umową można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy, wraz z opisem wady i dowodem zakupu. Sprzedawca udostępnia na stronach Sklepu przykładowy wzór reklamacyjny, z którego Klient może skorzystać.
 8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia.
 10. Sprzedawca zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. W przypadku odstąpienia od Umowy, jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Postanowienia końcowe

7.1. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

7.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:

 • Kodeksu cywilnego
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Ustawy o prawach konsumenta
 • Ustawy o ochronie danych osobowych

7.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie poprzez aktualizację jego treści dostępnej na stronie https://sznurusznuru.pl/regulamin/

8. Załączniki do Regulaminu
A. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
– POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia
  a. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.;
  b. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.;
  c. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.;
  d. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy..
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. (Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą
  elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy
  – W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
  zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  – Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  – Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  – Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub możliwie najszybciej, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  – Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  – Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
B. Przykładowy FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.
Korzystanie z formularza jest fakultatywne.
Adresat:
……………………………………………………….
Ul. ………………………………………………….
… – ……… ………………………………………….
e-mail – …………………………..,
telefon……………………


Ja/My(* ) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy:
……………………………………………………….……………………………………………………….
……………………………………………………….……………………………………………………….
……………………………………………………….……………………………………………………….
Data zawarcia umowy:
……………………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
……………………………………………………….
Adres konsumenta(-ów)
……………………………………………………….
……………………………………………………….
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
……………………………………………………….
Data


(*) Niepotrzebne skreślić

C. Przykładowy FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU z tytułu niezgodności z Umową

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
(imię, nazwisko i adres Konsumenta/
Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)

…………………………………………
…………………………………………
…………….…………………………
(dane adresowe Sprzedawcy)

Reklamacja Towaru z tytułu niezgodności z Umową

PRZEDMIOT REKLAMACJI:
Data nabycia Towaru: ……………………………………………………………………………………………..…
Nazwa Towaru: ………………………………………………………………………………………………………….
Nr paragonu/faktury: …………………………………………………………………………………………………..
Wartość Towaru: ………………………… zł
Nr rachunku bankowego: ………………………………………………………………………….
Opis na czym polega niezgodność z Umową: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ROSZCZENIE REKLAMUJĄCEGO:
(proszę wybrać jedną pozycję)
( ) naprawa,
( ) wymiana Towaru na nowy,

lub*

( ) oświadczenie o obniżeniu ceny (proszę wpisać o jaką kwotę)………………..
( ) oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. (wada musi być istotna)

*Proszę zapoznać się z pouczeniem. Odstąpienie od umowy lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny jest możliwe tylko w określonych przypadkach.

………………………………………
Podpis
(tylko jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)

Historia zmian Regulaminu Sklepu Sznuru Sznuru:

 • 23.02.2022, pierwsza publikacja regulaminu
 • 01.01.2023 zmiany w regulaminie dotyczące reklamacji/ niezgodności z umową, informacji o pozyskiwaniu opinii, promocjach, treściach cyfrowych i Lead Magnets. (dyrektywa towarowa, cyfrowa, i Omnibus)

Koszyk